Telefón

Realitná a znalecká činnosť

Vyhľadávanie

V ponuke je 5 nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností - najčastejšie otázky a odpovede

Priznanie musia podať do konca januára obci či mestu aj tí, ktorým sa niečo v ich vlastníctve zmenilo.  

Kedy podávate daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každý rok, tak ako pri dani z príjmov. Ak vlani nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte ich v prenájme či ich užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou a je upravená v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Platí sa mestám a obciam a vopred. Znamená to, že teraz do konca januára sa podáva daňové priznanie a  do 15. mája sa platí daň na rok 2017. V Bratislave a Košiciach spravujú dane z nehnuteľností magistráty, nie jednotlivé mestské časti.

Zdaňujú sa pozemky (záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v bytovom dome a stavby (rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy).

Daňové priznanie musíte podať vtedy, ak sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Ak sa zmení druh alebo výmera pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Daňové priznanie má v prípade dane z nehnuteľností dve formy a to priznanie a čiastkové priznanie, ktorého úlohou je v podstate oznámenie nových skutočností. To treba podať v prípadoch:

 • vzniku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností k ďalšej nehnuteľnosti,
 • zmeny druhu alebo výmery pozemku,
 • zmeny účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • zániku daňovej povinnosti.

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania sú:

 • kúpa a predaj nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti alebo jej nadobudnutie darom,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou,
 • rozvod a rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní (väčšinou sa mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach),
 • získanie stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia (Tu sa mení druh pozemku. Napríklad záhrada sa zmení na stavebný pozemok. Ak robíte prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie stavebného povolenia, daňové priznanie k nehnuteľností podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia v prípade, ak sa zmení výmera, či počet podlaží.),
 • získanie kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby,  bytu alebo časti bytu ( jednu miestnosť v rodinnom dome začnete využívať na podnikanie ako kanceláriu),
 • zbúranie stavby, 
 • pozemkové úpravy,
 • nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri,
 • keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti.

Kde a dokedy daňové priznanie odovzdať?

Daň z nehnuteľností vyberajú obce a mestá. Priznanie k dani z nehnuteľností preto musíte podať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Ak bývate v Bratislave a zdedíte pozemok v Trenčíne, priznanie podávate v Trenčíne.

Príklad:

Eva má trvalý pobyt v Bratislave. V roku 2016 predala chatu v Martine. Do katastra nehnuteľností bol kupujúci zapísaný v septembri 2016. Ten musí podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností mestu Martin.

Ak sa u vás niečo zmenilo medzi 2. januárom 2016 a 1. januárom (vrátane) 2017, musíte priznanie podať najneskôr do 31. januára 2017.  Rozhoduje termín povolenia vkladu. Ak by ste napríklad dom kúpili v novembri 2016, ale vklad bol povolený až 2. 1. 2017 máte čas na podanie priznania do 31. januára 2018. Daň z nehnuteľnosti za rok 2017 v tomto prípade zaplatí ešte predchádzajúci majiteľ domu.

Inak sa postupuje, ak nehnuteľnosť dedíte alebo ju získate v dražbe. V týchto dvoch prípadoch musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Príklad:

Jozef kúpil v roku 2016 byt. Kataster mu ho zapísal do katastra v decembri 2016. Keďže k 1. januáru 2017 je v katastri nehnuteľností Jozef zapísaný ako vlastník, do 31. januára 2017 musí podať priznanie.

Čo rozhoduje o termíne podania priznania:

1. Ak nehnuteľnosť kúpite alebo vám ju darujú, alebo ju predáte či darujete – rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal nehnuteľnosť zo starého na nového vlastníka.

2. Ak nehnuteľnosť zdedíte –  podstatný je dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia o dedičstve.

3.Pri stavebnom povolení, kolaudačnom rozhodnutí a rozhodnutí o zmene v užívaní stavby – je rozhodujúci dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý vyznačí stavebný úrad.

4. Pri ukončení výstavby drobnej stavby –  podstatný je dátum, keď ohlásite ukončenie výstavby drobnej stavby.

5. Ak získate nehnuteľnosť v dražbe – dôležitý je dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby, alebo deň príklepu schválený súdom.

6. Pri vzniku užívania napr. záhradky v záhradkárskej osade – dátum, kedy ste sa stali členom združenia, alebo dátum, keď ste kúpili užívateľské práva od predchádzajúceho užívateľa.

7. Pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode – dátum povolenia vkladu katastrom.

Dvaja vlastníci bytu a jedno priznanie

Ak nehnuteľnosť vlastníte s manželkou v bezpodielovom spoluvlastníctve, podávate len jedno daňové priznanie. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve, podáte jedno priznanie, spoluvlastník vám dá písomný súhlas (dohodu, splnomocnenie) na podanie DP aj za jeho časť. Druhou možnosťou je, že každý z vlastníkov si podá vlastné priznanie len za svoj spoluvlastnícky podiel.

Zníženie dane

Obec alebo mesto vám môžu poskytnúť úľavu, či odpustenie dane. Týka sa to najmä ťažko zdravotne postihnutých, poberateľov dávok v hmotnej núdzi či dôchodcov.

O úľavu či odpustenie dane musíte  požiadať do 31. januára. Ak nehnuteľnosť zdedíte alebo vydražíte, uplatníte si nárok na úľavu pri podaní priznania. 

Akú daň zaplatíte a dokedy

Výšku dane vám vypočíta obec či mesto na základe sadzieb, ktoré schválili vo svojom všeobecne záväznom nariadení. 

Daň z nehnuteľnosti platíte až keď vám mesto alebo obec  pošle rozhodnutie. Zvyčajne je to v marci či v apríli. Samospráva vám vypočíta daň, zaplatiť ju musíte do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto či obec pošle. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v rozhodnutí a býva stanovená na 15 dní. V praxi to znamená že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na zaplatenie dane 30 dní.

Aká pokuta vám hrozí

Ak nestihnete podať priznanie, môžete dostať pokutu od 5 do 3 000 eur, maximálne však do výšky vyrubenej dane. Takže, ak vám obec vyrubí daň napríklad 20 eur, nemôžete dostať od obce vyššiu pokutu.

Tlačivo daňového priznania a prílohy

Tlačivo získate na mestskom alebo obecnom úrade, alebo si ho stiahnete z internetu zo stránky vášho mesta či obce.

K vyplneniu priznania potrebujete list vlastníctva alebo osvedčenie o dedičstve. Ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali alebo darovali či boli obdarovaný, pripojte k priznaniu kópiu rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo kópiu listu vlastníctva spolu s kópiou kúpno-predajnej či darovacej zmluvy.

Ak ste nehnuteľnosť zdedili, priložte kópiu osvedčenia o dedičstve.

Ak ste nehnuteľnosť vydražili, priložte ako prílohu kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje príklep.

Ak prebehlo majetkové vysporiadanie, priložte rozhodnutie katastra o povolení vkladu.

Pri stavebnom pozemku priložte kópiu právoplatného stavebného povolenia. Kolaudačné rozhodnutie prikladáte
vtedy, ak ste dokončili stavbu.

Ak ste zmenili účel využitia stavby či bytu, priložte kópiu právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby či bytu.

Ak ste stavbu odstránili, priložte kópiu právoplatného rozhodnutia na odstránenie stavby.

Ak ste sa stali nájomcom či užívateľom záhradky v záhradkárskej osade (a vy nie ste vlastníkom pozemku a teda nemáte ho zapísaný ani v katastri), priložíte kópiu, zmluvy so záhradkárskou organizáciou o užívaní alebo zmluvy medzi starým a novým užívateľom.

Ak si uplatňujete nárok na úľavu, v prípade poberania dávok v hmotnej núdzi, musíte priložiť potvrdenie z úradu práce.

Ak máte preukaz ŤZP potrebujete fotokópiu preukazu a kópiu rozhodnutia úradu práce, ktorý vám ho vydal.  

Zdroj:trend.sk

Obrázkové menu

Vypracovanie zmlúv

Predávate / kupujete nehnuteľnosť a chýba Vám už len zmluva?  Nelámte si zbytočne hlavu nad zmluvami! Na internete je možné nájsť mnoho vzorov, no nie vždy je to tá správna voľba. Často tam nájdete zmluvy, ktoré su nekompletné, jednostranné, na základe čoho Vám príslušný okresný úrad - katastrálny odbor, konanie pre takéto zmluvy pozastaví a Vy strácate drahocenný čas a peniaze. Nechajte si vypracovať zmluvy u nás, ktoré sú overené nie len naším právnym poradcom, ale aj samotnou praxou. U nás vypracujeme akúkoľvek zmluvu či kúpno predajnú, darovaciu, zmluvu o zriadení vecného bremena, alebo návrh na vklad vlastníckeho správa a iné v čo najkratšom čase za výhodný poplatok.  
viac

Realitná činnosť

Reality Komplet Vám zabezpečí všetky služby spojené s predajom kúpou alebo prenájmom nehnuteľností. Klientom poskytujeme kompletný realitný servis od stanovenia optimálnej ceny konzultované znalcom nehnuteľností, účinnej inzercie, obhliadok až po vypracovanie zmlúv a zabezpečenia všetkých potrebných dokladov k prevodu nehnuteľnosti. Individuálny prístup, seriózne jednanie a certifikovaní makléri sú pre Vás zárukou, že obchod prebehne hladko a bez zbytočných problémov.  
viac

Znalecký posudok

Vypracujeme Vám: SÚDNO-ZNALECKÉ POSUDKY A ODHAD HODNOTY NEHNTUTEĽNOSTI na Byty Rodinné domy Rekreačné zariadenia Zahradkárske chaty Garáže Nebytové priestory Pozemky Haly, Výrobné priestory Príslušenstvo budov Účel ohodnocovania: pre banky pri ručení nehnuteľnosťou za poskytovaný úver Dedičské konanie Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva Určenie ceny pre súkromné účely Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností Prevod nehnuteľnosti Iné Ing. Ľudovít Jurík je zapísaný v zozname znalcov pod evidenčným číslom 911457 pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností 
viac

Ponuka práce

Buduj svoju kariéru s nami... Chceš byť pánom svojho času?  Baví ťa obchod a orientuješ sa v realitách?  Si komunikatívny a máš rád spoločnosť?  Ak si odpovedal ÁNO patríš k nám! 
viac